Algemene voorwaarden

Versie 5.1
d.d. 1 oktober 2018

Dit document bevat de algemene voorwaarden versie 5.0 (18 juli 2018) van Viro Productions, gevestigd aan het Stationsplein 1, 6131 AS, Sittard ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Limburg onder nummer: 62410326.

De algemene voorwaarden zijn zowel van toepassing op de website www.viroproductions.com als op onderling of schriftelijk overeengekomen
opdrachten tussen de opdrachtgever en Viro Productions.

Ter verduidelijking wordt hieronder een toelichting gegeven op de genoemde personen.

  • Viro Productions: eenmanszaak Viro Productions
  • Opdrachtgever: de persoon of organisatie die Viro Productions opdracht gegeven heeft tot het leveren van hun diensten.

Artikel 1. Algemeen
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen, hieronder mede begrepen doch niet beperkt tot verbintenissen tot vervaardiging van ontwerpen en/of producties en/of aflevering of ter beschikkingstelling van audiovisuele werken, uit de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten, andere handelingen of pre- contractuele rechtsbetrekkingen. Zij zijn voorts van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit handelingen, verricht in verband met dergelijke overeenkomsten, handelingen of pre-contractuele rechtsbetrekkingen.
b. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien en voor zover zulks schriftelijk wordt overeengekomen en uitsluitend voor die overeenkomst, waarbij de afwijkende bedingen werden gemaakt.
c. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt door Viro Productions van de hand gewezen. De algemene voorwaarden van Viro Productions zijn ook van toepassing, indien de algemene voorwaarden van de opdrachtgever een prevalentiebeding bevatten.

Artikel 2. Offertes en totstandkoming overeenkomst
a. Alle offertes van Viro Productions, in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend, tenzij dit uitdrukkelijk anders is vermeld. Viro Productions kan een
offerte intrekken, zolang de opdrachtgever de offerte niet heeft aanvaard. Een offerte heeft een beperkte geldigheidsduur van 30 dagen.
b. Eerst door schriftelijke bevestiging door Viro Productions van een opdracht, dan wel door uitvoering te geven aan de opdracht komt een overeenkomst tot stand.
c. Viro Productions is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever op haar verzoek geen zekerheid stelt voor betalings- en overige verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever reeds door Viro Productions verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden.
d. Misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst, voortvloeiende uit het door de opdrachtgever niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig specificeren van de opdracht of doen van mededelingen, komen voor rekening en risico voor de opdrachtgever, ook indien die opdracht en/of mededelingen gedaan zijn via enig technisch middel, zoals fax, e-mail of andere transmissiemedia.
e. Viro Productions stelt haar offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, opnames, editting, materiaalgebruik en andere projectgerelateerde zaken. Viro Productions bepaalt deze uren in alle redelijkheid. Toch kan het voorkomen dat een opdrachtgever gedurende de productie additionele wensen heeft, die nog niet in de offerte zijn opgenomen. Deze extra uren worden op basis van een vast uurtarief, bovenop het in de offerte afgesproken factuurbedrag, in rekening gebracht.

Artikel 3. Reis en Verblijf
Alle reis- en verblijfskosten worden beschouwd als additionele kosten en worden niet meegenomen in de offerte. Deze worden samen met de bewijsstukken apart toegevoegd aan de eindfactuur. Voor gereden kilometers berekent Viro Productions een vergoeding van € 0,25 per gereden km exclusief BTW. Tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 4. Muziek
a. Voor muziek die in een videoproductie wordt gebruikt moeten rechten afgedragen worden aan auteursrechtenorganisatie Buma Stemra. Deze auteursrechten zijn additionele kosten, die niet in de offerte worden meegenomen. De hoogte van de rechten worden bepaald door stichting Buma Stemra. Hiervoor is Viro Productions niet verantwoordelijk.
b. Bij het gebruik van stock-muziek zijn de rechten al afgedragen bij aankoop van de muziek. De stock-muziek valt onder additionele kosten en wordt later aan de eindfactuur toegevoegd. Tenzij anders overeengekomen.

Artikel 5. Aanpassingen video’s
a. Standaard is er 1 aanpassingsronde inbegrepen bij elke videoproductie, tenzij anders afgesproken.
b. De definitie van een aanpassingsronde is als volgt: opdracht geven tot een of meerdere wijzingen aan een video in combinatie met een communicatiemoment dit kan telefonisch of schriftelijk (mail, sms, whatsapp).

Artikel 6. Voice Over
Bij sommige producties wordt gebruik gemaakt van een of meerdere voice-overs, oftewel ingesproken stemmen. De kosten van een voice-over vallen onder de additionele kosten en worden toegevoegd aan de eindfactuur. Tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 7. Prijzen
Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld op orderbevestiging of offerte zijn alle genoemde prijzen exclusief BTW.

Artikel 8. Betaling en incasso
a. Tenzij anders is overeengekomen hanteert Viro Productions twee factuurmomenten namelijk:
– De eerste termijn bestaat uit 50% van de totale projectprijs. Deze wordt gefactureerd voor de productie van start gaat.
– De tweede termijn bestaat uit 50% van de totale projectprijs en 100% additionele kosten. Deze wordt gefactureerd na oplevering van de productie.
Betaling dient te geschieden op de overeengekomen wijze en binnen de standaard termijn van veertiend of anders overeengekomen termijn(en).
b. Bij de huur van materiaal wordt een aanbetaling van 100% van de projectprijs gevraagd. Deze aanbetalingen dienen betaald te zijn 5 werkdagen voor de start van het project/productie.
c. Indien betaling van het totaal verschuldigde bedrag niet tijdig heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is. De opdrachtgever krijgt een herinnering van dit verzuim en heeft dan zeven dagen om het verschuldigde bedrag over te maken. Indien de opdrachtgever na zeven dagen nog steeds verzuimt, dan is Viro Productions genoodzaakt een eerste aanmaning te sturen die maximaal € 75,-extra kosten met zich meebrengt. De tweede aanmaning wordt zeven dagen na de eerste aanmaning verstuurd indien de opdrachtgever nog steeds niet betaald heeft. Deze tweede aanmaning bedraagt maximaal € 150,-. Indien de opdrachtgever na de aanmaning niet betaald heeft zal Viro Productions opdracht geven aan een incassobureau om het bedrag bij de opdrachtgever te innen, de kosten van het incassobureau zijn voor rekening van de opdrachtgever.
d. In geval van liquidatie, surséance van betaling, faillissement, onderbewindstelling of beslag aan de zijde van de opdrachtgever, zijn de vorderingen van Viro Productions op de opdrachtgever direct opeisbaar.
e. Indien de opdrachtgever tekort komt in de nakoming van de overeenkomst, dan komen alle door Viro Productions in en buiten rechte gemaakte kosten ter verkrijging van voldoening / nakoming voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 9. Klachten
Een klacht van de opdrachtgever over de uitvoering van enige opdracht dient binnen tien werkdagen na levering van product en/of dienst schriftelijk aangetekend door Viro Productions te zijn ontvangen, zulks op straffe van verval van iedere aanspraak.

Artikel 10. Overmacht
a. In geval van overmacht heeft Viro Productions het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Viro Productions niet mogelijk is en langer duurt dan twee maanden zijn zowel Viro Productions als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde recht heeft op vergoeding van kosten, schade en interesten.
b. Indien Viro Productions bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Viro Productions gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.
c. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan Viro Productions toe te rekenen zijn. Hieronder zullen onder meer worden begrepen (burger)oorlog, oorlogsgevaar, oproer, overheidsmaatregelen, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, defecten aan machines/apparatuur, storingen in energietoevoer, vervoersstoringen, natuurgeweld, overheidsmaatregelen, ziekte van personeel/eigenaar. Een beroep op overmacht kan worden gedaan zowel indien de vermelde omstandigheden aan de zijde van Viro Productions voorkomen, als wanneer de omstandigheden zich aan de zijde van door Viro Productions ingeschakelde derden voordoen.
d. Viro Productions heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen, indien de niet toerekenbare omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat zij aan haar verplichtingen had moeten voldoen.

Artikel 11. Leveringstermijn en deadlines
a. Een door Viro Productions  opgegeven termijn van levering heeft, tenzij daarvan schriftelijk wordt afgeweken, slechts een indicatieve strekking. Levertijden worden steeds bij benadering vastgesteld.a. Een door Viro Productions  opgegeven termijn van levering heeft, tenzij daarvan schriftelijk wordt afgeweken, slechts een indicatieve strekking. Levertijden worden steeds bij benadering vastgesteld.
b. Overeengekomen levertijden zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch overschrijding door Viro Productions van een overeengekomen termijn, levert geen verzuim aan de zijde van Viro Productions op en levert derhalve voor de opdrachtgever geen grond op voor ontbinding van de overeenkomst. De opdrachtgever dient, teneinde het verzuim van Viro Productions in te laten treden, Viro Productions overeenkomstig de wijze van het Burgerlijk Wetboek schriftelijk in gebreke te stellen.
c. De leveringstermijn/deadline van een productie gaat pas in vanaf het moment dat de opdrachtgever alle zaken heeft aangeleverd. Hieronder wordt verstaan; muziekkeuze, grafische vormgeving, logo’s, voice-over en script.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
Viro Productions aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht veroorzaakt of ontstaan door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden waarvoor deze verantwoordelijk is. In geval van het niet uitvoeren van enige opdracht of onjuiste of gedeeltelijke uitvoering van een opdracht is Viro Productions jegens opdrachtgever slechts aansprakelijk indien en voorzover zulks is veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid van Viro Productions of enige in haar onderneming werkzame personen. Viro Productions is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade, gevolgschade of omzetderving van opdrachtgever. Als blijkt dat door foutief gebruik schade aan producten als tape of DVD is ontstaan wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Indien door Viro Productions door overmacht niet gestart kan worden op afgesproken dag of uur zal door Viro Productions naar een oplossing worden gezocht. Mocht dit niet lukken, dan kan Viro Productions niet verantwoordelijk worden gesteld of gehouden. Indien Viro Productions krachtens de voorgaande artikelen jegens opdrachtgever aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat Viro Productions aan opdrachtgever in rekening heeft gebracht voor de niet of niet juist uitgevoerde opdracht of het niet (juist) uitgevoerde gedeelte daarvan. Daarnaast is Viro Productions, ter uitsluitende beoordeling van Viro Productions, in een voorkomend geval bereid om bij te dragen in de kosten verbonden aan eventueel te treffen redelijke voorzieningen ter beperking van mogelijke schade. Viro Productions is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door storingen die verband houdend met oorzaken die buiten de invloedssfeer van Viro Productions zijn gelegen, zoals verbindingen of apparatuur van de opdrachtgever of derden. Viro Productions is niet verantwoordelijk voor schade aan apparatuur, goederen, reputatie, bezittingen van de opdrachtgever.

Artikel 13. Promotie
a. Viro Productions behoudt de mogelijkheid om materialen te gebruiken ter promotie. Viro Productions is niet verplicht de naam van de opdrachtgever te vermelden bij gebruik van de beelden.
b. Wanneer de opdrachtgever hiertegen bezwaar heeft dan dient hij/zij dit schriftelijk en tijdig kenbaar te maken bij Viro Productions.

Artikel 14. Ontbinding
a. Viro Productions is bevoegd haar werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist indien:
– de opdrachtgever in verzuim is de overeengekomen prijs, inclusief de verschuldigde rente en kosten te voldoen; en/of
– de opdrachtgever in verzuim is de geleverde zaken in ontvangst te nemen; en/of
– na het sluiten van de overeenkomst Viro Productions ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, waaronder de omstandigheid dat blijkt dat de opdrachtgever onvoldoende kredietwaardig is;
– de opdrachtgever zijn/haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt; en/of
– de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard; en/of- de opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt; en/of
– de opdrachtgever niet (meer) beschikkingsbevoegdheid is over zijn/haar vermogen.
b. Indien de overeenkomst wordt ontbonden krachtens dit artikel, is de opdrachtgever terzake van vergoeding van schade 30% van de overeengekomen prijs direct opeisbaar verschuldigd, onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever reeds door Viro Productions verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden en onverminderd het recht van Viro Productions om de gehele schade in rechte te vorderen. Bij een ontbinding krachtens dit artikel strekken alle ontvangen termijnen primair in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en lopende rente.

Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud en auteursrechten
a. Concepten, ideeën en voorstellen die voor een opdrachtgever worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van Viro Productions. In het geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht stelt Viro Productions de organisatie of persoon in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid heeft juridische consequenties.
b. De opdrachtgevers vrijwaren Viro Productions volledig tegen aanspraken van derden voor inbreuk op auteursrechten tengevolge van door Viro Productions ten behoeve van opdrachtgevers te verrichten montages en/of het dupliceren van beeld- en geluidsopnames welke zij hebben aangeleverd. Inbreuk op de auteursrechten is als misdrijf strafbaar gesteld in artikel 31 en 32 van de Auteurswet. Producties ( films, DVD’s, tape’s etc.) die door Viro Productions gemaakt zijn, zijn Auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van en of door Viro Productions gemaakte/ geleverde producties zowel van beelden en/of geluid danwel gedeelten daarvan, te vermenigvuldigen, te bewerken, openbaar te maken, in het openbaar te vertonen, uit te zenden en of te publiceren/ tonen op websites, internet etc.
c. Viro Productions behoudt nadrukkelijk de eigendom van de te leveren zaken voor, totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, waaronder mede begrepen de verplichtingen tot betaling van kosten, renten en toeslagen welke voor rekening van de opdrachtgever komen.
d. In het geval de levering deel uitmaakt van een reeks leveringen wordt de eigendom van de zaken voorbehouden totdat alle betalingsverplichtingen, verband houdende met deze reeks leveranties, zijn nagekomen.
e. Indien de opdrachtgever zich zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Viro Productions gerechtigd de geleverde zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, terug te nemen, ofwel bij de opdrachtgever of derden weg te (doen) halen. De opdrachtgever dient de terzake door Viro Productions gemaakte kosten te vergoeden.
f. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht Viro Productions hiervan onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen en toestemming te vragen.
g. Viro Productions heeft jegens een ieder, die daarvan afgifte verlangt, een pandrecht en een retentierecht op alle zaken en gelden die Viro Productions uit welke hoofde en met welke bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen die zij ten laste van de opdrachtgever heeft of mocht krijgen.
h. Het eigendomsrecht van het ruwe beeldmateriaal blijft van Viro Productions tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen. Dit valt ook onder het auteursrecht.

Artikel 16. Door opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken
Viro Productions zal de door de opdrachtgever aan haar toevertrouwde zaken in het kader van de nakoming van de overeenkomst bewaren met de zorg van een goed bewaarder.

Artikel 17. Bruiloftsvideo’s
a. Wanneer een bruiloftsdatum voor het maken van een video wordt vastgelegd dan wordt er een aanbetaling van 33% van de projectprijs gedaan. Deze is tevens voor de vastlegging van de datum.
b. Wanneer de datum/opdracht gecanceld wordt dan is de opdrachtgever de 33% kwijt. Dit is de vergoeding voor de opdrachtnemer voor het missen van inkomsten.
c. De dag na afloop van de bruiloft wordt de factuur gestuurd van het restbedrag (67%) en de eventuele additionele kosten. Wanneer deze factuur voldaan is wordt er gestart met de montage.
d. De eventuele afgesproken montagedeadline is indicatief, deze gaat in vanaf het moment dat het bruidspaar de muziek heeft uitgekozen. En duurt standaard 3 weken na opname, tenzij anders overeengekomen.
e. In offertes voor bruiloften wordt een tarief geoffreerd op basis van het aantal uren. Indien er geen specifiek aantal uren vermeld staan, dan wordt eruit gegaan van standaard 8 uren.

Artikel 18. Toepasselijk recht
Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle door Viro Productions aangespannen geschillen zullen door de rechtbank van Maastricht behandeld worden.